Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument obsahuje základné zásady spracúvania Vašich osobných údajov.
Pri spracovávaní Vašich osobných údajov postupujeme zákonným spôsobom, v súlade s platnou legislatívou, so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Všetky osoby, ktoré prídu z našej strany do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi, sú poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi.

NAŠE IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Vydavateľstvo ZUMI, Muškátová 10, 821 01 Bratislava, IČO: 36978477
Korešpondenčná adresa:
Vydavateľstvo ZUMI
P. O. BOX 25
820 07 Bratislava 27
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Vrabcová
Email: vrabcek@zumi.sk

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – nevyhnutnosť plnenia zmluvy a vykonanie potrebných opatrení. Účelom spracovania osobných údajov je plnenie našich záväzkov voči zákazníkom – objednávateľom, a to pri prijatí, spracovaní objednávky, komunikácii so zákazníkmi, ako aj pri uplatňovaní prípadných reklamácií. Pre účely doručovania zásielok je právnym základom spracúvania osobných údajov Zákon o poštových službách.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje nám poskytujete prostredníctvom objednávok – poštových, telefonických, mailových ako aj objednávok prostredníctvom našej webovej stránky www.casopisvrabcek.sk, zároveň zapájaním sa do čitateľských súťaží formou poštových a emailových príspevkov.
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov sú tieto aktivity:
- predplatné produktov vydavateľstva ZUMI
- čitateľské súťaže
- monitorovanie a analyzovanie činnosti na našej webovej stránke v súvislosti s užívaním našich online služieb ak s týmito aktivitami prejavíte preukázateľný súhlas.

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje potrebné na vyššie uvedené účely sú:

- pri hromadných objednávkach: názov organizácie, kontaktná osoba, úplná adresa, emailová adresa
- pri individuálnych objednávkach: meno, priezvisko, úplná adresa, emailová adresa
- pri čitateľských súťažiach: meno a úplná adresa, v prípade zapojenia sa do súťaže mailom aj emailová adresa

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

- Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na plnenie zmluvy. Bez ich poskytnutia nemôže dôjsť k vybaveniu objednávky ani doručeniu tovaru.
- Získavame len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od nás očakávate a ktoré si u nás objednávate.
- Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru účelu.

SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou distribučných spoločností, ktoré zabezpečujú realizáciu Vašej objednávky.

Spolupracujeme s týmito spoločnosťami:
- ARES, spol. s r.o., Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
- Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820
14 Bratislava 214
- Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Oddelenie inej formy predaja, Stará Vajnorská
9, P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3

Tieto subjekty dodržujú všetky právne predpisy, nariadenia a opatrenia pre bezpečné spracúvanie Vašich osobných údajov

PRÁVA POSKYTOVATEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V rámci ochrany Vašich osobných údajov máte
- právo na informáciu o tom, aké Vaše osobné údaje spracúvame, v akom rozsahu, akým spôsobom a za akým účelom
- právo na opravu, zmenu, obmedzenie spracúvania, vymazanie Vašich osobných údajov, prenos Vašich osobných údajov
- právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas zaslaním žiadosti na poštovú adresu alebo mailom na vrabcek@zumi.sk
- právo namietať spracovanie osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (štatistické účely, webová stránka). Námietku je možné podať písomne na našu adresu alebo mailom na vrabcek@zumi.sk
- právo, v prípade podozrenia, že sú Vaše osobné údaje neoprávnene alebo nezákonne spracúvané, podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

- Ochranu osobných údajov upravuje od 25. 5. 2018 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ako aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.
- S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame a budeme zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.
- V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na vrabcek@zumi.sk.