Obchodné podmienky

Predmet objednávky

1 Časopis Vrabček

Vrabček – detský časopis

Formát: A4 (210x297 mm)

Počet strán: 36

Časopis Vrabček je mesačník, objednáva sa na školský rok.

V priebehu školského roka vyjde 10 čísiel.

Objednávka je možná od ľubovoľného čísla v rámci daného školského roka.

 

2 Zvedavé slniečko

Zvedavé slniečko – kniha s básničkami pre deti

Autor: Jana Belašičová

Ilustrácie: akademická maliarka Marta Potfajová

Pevná väzba

Rozmer 165 x 200 mm

Počet strán 80

 

Cena

2.1 Časopis Vrabček

Zvýhodnená cena pre predplatiteľov je 1,45 EUR s DPH za 1 výtlačok.

Pri hromadných objednávkach zástupca predplatného získa províziu podľa obchodných podmienok distribučnej spoločnosti.

Pri objednávkach do zahraničia sa cena stanovuje individuálne podľa miesta určenia v závislosti od obchodných podmienok distribučných spoločností.

 

2.2 Kniha Zvedavé slniečko

Cena za 1 kus: 4,60 EUR s DPH

Pri objednávkach do zahraničia sa cena stanovuje individuálne podľa miesta určenia v závislosti od obchodných podmienok distribučných spoločností.

 

Objednávka

3.1 Obsah objednávky

3.1.1 Časopis Vrabček

Záväzná objednávka na časopis Vrabček musí obsahovať:

 • obdobie (mesiac, školský rok), od ktorého si objednávateľ časopis objednáva
 • počet kusov za mesiac
 • meno a priezvisko
 • úplná adresa
 • pri hromadných objednávkach aj názov organizácie a kontaktná osoba
 • pri elektronickej objednávke mailová adresa

 

3.1.2 Zvedavé slniečko

Záväzná objednávka na knihu Zvedavé slniečko musí obsahovať:

 • počet kusov
 • meno a priezvisko
 • úplná adresa
 • pri elektronickej objednávke mailová adresa

 

3.2 Zaslanie objednávky

Objednávateľ si môže objednať telefonicky, poštou, emailom.

Telefonická objednávka

02/ 4341 4664, 02/4820 4511, 02/4333 4249 alebo bezplatne na čísle 0800 1419 11

Poštová objednávka na adresu:

Redakcia časopisu Vrabček

P. O. BOX 25

820 07 Bratislava 27

Emailová objednávka

Email: vrabcek@zumi.sk

 

3.3  Potvrdenie objednávky

Pri elektronickej objednávke pošle redakcia potvrdzujúci email o prijatí objednávky.

 

Úhrada predplatného a distribúcia

Objednávateľ bude po úhrade predplatného dostávať každý mesiac objednaný počet výtlačkov na adresu uvedenú v objednávke prostredníctvom distribučnej spoločnosti, ktorá bude objednávku realizovať.

Distribúciu zabezpečujú tieto spoločnosti:

 • ARES, s.r.o.
 • SLOVENSKÁ POŠTA, a.s., Stredisko predplatného tlače
 • MEDIAPRINT- KAPA, Oddelenie inej formy predaja

Úhrada predplatného sa vykoná na účet distribučnej spoločnosti, ktorá bude objednávku realizovať a dodávať objednávateľovi objednaný tovar. Údaje potrebné na úhradu predplatného poskytne distribučná spoločnosť objednávateľovi v čo najkratšom čase po prijatí objednávky.

 

Prílohy

Objednávateľ súhlasí s príležitostným zasielaním príloh k časopisu Vrabček, napríklad darčeka pre všetkých predplatiteľov, letáku alebo katalógu. Tieto prílohy rešpektujú a zohľadňujú špecifiká vekovej kategórie detí, pre ktoré je časopis Vrabček určený, neovplyvňujú cenu časopisu a nijakým spôsobom nezasahujú do obsahu čísla, ani ho  nijakým spôsobom neobmedzujú.

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať telefonicky, písomne alebo mailom.

 

Reklamácia

Reklamovať možno:

 • poškodené a chybné výtlačky
 • nedodanie objednaných výtlačkov, prípadne dodanie nesprávneho počtu

Reklamovať možno ihneď po dodaní, najneskôr do dňa, kedy by malo byť dodané ďalšie číslo.

Reklamáciu treba adresovať distribučnej spoločnosti, ktorá objednávateľovi výtlačky dodáva, prípadne redakcii. Reklamovať možno telefonicky, faxom, písomne alebo emailom.

 

Zánik objednávky

Objednávka zaniká:

 • uplynutím predplatného obdobia uvedeného v objednávke
 • neuhradením predplatného objednávateľom
 • písomným oznámením objednávateľa o ukončení predplatného

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním objednávky objednávateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke na účely vybavenia objednávky a súvisiacej komunikácie s distribučnou spoločnosťou zabezpečujúcou realizáciu objednávky. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, email.

 

Osobitné ustanovenie

Vydavateľstvo ZUMI má zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v technickom a organizačnom zabezpečení spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, v zabezpečení minimalizácie množstva spracúvaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobn&yac ute;ch údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viac informácií o ochrane osobných údajov získate tu.